Milepæle for matematikudvikling i 4.-6. klasse

Børn i klasselokale

Folkeskoleloven

Fælles forenklede mål 4. - 6. kl. 

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen  imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der “opmærksomhedspunkter” undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 4.-6. klasse:

  • Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

  • Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.

  • Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.

  • Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.

Opmærksomhedspunkter 4.-6. klasse:

  • Eleven kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster.

  • Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk

  • Eleven kan gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner

Det betyder overordnet inden for området matematiske kompetencer, at eleven kan bruge sin matematiske indsigt til at uddrage relevante oplysninger i en sammensat situation og derefter handle på dem. Vær opmærksom på, at kommunikationskompetencen er en kompetence for sig.

Det betyder inden for “Tal og algebra”, at eleven skal kende til heltal, brøker og decimaltal, og kunne anvende dem til opstilling af simple regneudtryk, beregninger og beskrivelser. Eleven skal også kunne beskrive og beregne med variable. De fire regningsarter skal beherskes ift overslagsregning, lommeregning og notatregning. Her er det vigtigt, at eleven bruger sin matematiske indsigt til at vælge en hensigtsmæssig strategi til overslag og notatregning samt er fleksibel i sit valg af strategi. I den forbindelse er det vigtigt at eleven opnår en god sikkerhed og et passende tempo i de små gangestykker - skolen skal sikre sig, at den enkelte elev opnår denne færdighed. Digitale værktøjer skal inddrages både på et undersøgende og beregningsmæssigt plan. Matematikundervisningen er stadig med udgangspunkt i hverdagsproblemer og løsning af disse.

Det betyder inden for “Geometri og måling”, at eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal af forskellige polygoner og cirkler, kan anslå og bestemme rumfang af prismer og cylindre - alt sammen ud fra en grundlæggende forståelse af begreberne og aktiv brug af disse. Det betyder også, at eleven kan undersøge former og figurer ud fra sider og vinkler, kan arbejde med beskrivelser og flytninger i koordinatsystemet og arbejde med såvel skitser som præcise tegninger af plane og rumlige figurer. Digitale værktøjer skal inddrages undersøgende og som en metode til at finde forskellige størrelser.

Det betyder inden for “Statistik og sandsynlighed”, at eleven kan indsamle, tolke og præsentere egne undersøgelser med brug af enkle statistiske deskriptorer. Eleven skal kunne undersøge og beskrive chancestørrelser gennem eksperimenter og ved simuleringer. Digitale værktøjer skal inddrages.

Der er fire obligatoriske matematikvurderinger i løbet af 4.-6. klasse: MAT 3 i starten af 4. klasse, MAT4 i starten af 5. klasse, MAT5 i starten af 6. klasse og national test i slutningen af 6. klasse. Derudover skal der naturligvis foretages en løbende og professionel vurdering ud fra beskrivelse og analyse af de iagttagelser, der foretages i hverdagen. Andre relevante test kan eksempelvis være  MG/FGprøver og Matematikscreening 1/2.

Læringen i 4.-6. klasse er stadig med udgangspunkt i hverdagserfaringer, som så bliver matematiseret og mere teoretisk bearbejdet. Det danner bl.a. udgangspunkt for forståelse af matematik som et billede af virkeligheden, et sprog/fagsprog på virkeligheden. Det er det, matematik i folkeskolen går ud på.

Handletiltag i Hedensted Kommune

Læringen i 4.-6. klasse bygger videre på det fundament af læring, som blev lagt i 1.-3. klasse. Det udbyggede fundament af læring, der lægges i 4.-6. klasse, skal matematik og andre fag bygge videre på. Derfor er det vigtigt, at eleverne får videreudviklet og nuanceret deres begrebsforståelse og handlemuligheder i matematiske situationer.

Arbejdet med nye begreber skal udvikles med udgangspunkt i konkrete materialer og handlinger. Først når der er dannet konkrete erfaringer, kan der arbejdes med en grad af abstraktion. Arbejdet med kendte begreber udbygges med en dybere grad af forståelse og abstraktion. It skal inddrages.

Under arbejdet skal eleven være aktiv, og der skal inddrages alsidige læringsaktiviteter i undervisningen.

Undervisningen skal sikre, at eleven vedbliver at være nysgerrig og undersøgende i forhold til matematik.

Obligatorisk evaluering i perioden

MAT3 i starten af 4. klasse
MAT4 i starten af 5. klasse
MAT5 i starten af 6. klasse
Nationale test i slutningen af 6. klasse

Bekymring

Har du brug for råd og vejledning til din undervisning i forhold til nogle af eleverne, kan du søge det hos skolens matematikvejleder. Det er vigtigt, at I får analyseret problemstillingen, udarbejdet en handleplan og evalueret efter en periode. Vær opmærksom på, at du som lærer har pligt til at handle, hvis der er grund til bekymring.

I et rådgivningsforum på skolen vil du og forældrene kunne søge yderligere vejledning samtidig med, at I laver fremtidige aftaler.

Gode links

EMU Danmarks læringsportal

Materialeplatformen