Milepæle for matematikudvikling i 1.-3. klasse

Piger i undervisningssituation

Folkeskoleloven

Fælles forenklede mål 1. - 3. kl.  

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen  imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der “opmærksomhedspunkter” undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 1.-3. klasse:

  • Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.

  • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

  • Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

  • Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser

Opmærksomhedspunkter 1.-3. klasse:

  • Eleven kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge

  • Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning og lommeregning

  • Eleven kan anslå  og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge

Det betyder overordnet inden for området matematiske kompetencer, at eleven kan bruge sin matematiske indsigt i hverdagssituationer. Vær opmærksom på, at kommunikationskompetencen er en kompetence for sig.

Det betyder inden for “Tal og algebra”, at eleven skal udvikle metoder med udgangspunkt i egen tænkning til hovedregning og bruge lommeregner inden for de naturlige tal 0-999. Det er vigtigt, at der er fokus på elevens forskellige strategier og indsigt - der skal arbejdes med at opbygge fleksibilitet ift talforståelse og regnestrategier. Eleven skal have indsigt i positionssystemet og med sikkerhed kunne koble værdierne 0-999  med hensyn til antalsforståelse, talsymbol og talnavn samt kende tallenes rækkefølge. Det er vigtigt at få automatiseret såvel denne kobling som de små additionsstykker - skolen skal sikre sig, at den enkelte elev opnår denne automatisering.

Det betyder inden for “Geometri og måling”, at eleven kan anslå og måle længde, tid, vægt, areal og omkreds i enkle hverdagssammenhænge og kunne anvende de tilhørende begreber. Der skal inddrages it. Det er vigtigt, at eleven har et sikkert kendskab til matematisk sprogbrug inden for måling, geometrisk tegning og placeringer samt flytninger.

Det betyder inden for “Statistik og sandsynlighed”, at eleven kan forholde sig til chancebegrebet og gennemføre enkle undersøgelser. Eleven skal kunne analyse og formulere resultater af enkle undersøgelser.

Der er to obligatoriske matematikvurderinger i løbet af 1.-3. klasse: MAT1 i starten af 2. klasse samt national test i  slutningen af 3. klasse. Derudover skal der naturligvis foretages en løbende og professionel vurdering ud fra beskrivelse og analyse af de iagttagelser, der foretages i hverdagen. Andre relevante test kan eksempelvis være M-OBS, Matematikvurdering 0. klasse, Matematikvurdering 1.-3. klasse fase 2 og 3, Matematikvanskeligheder - tidlig intervention, MG/FGprøver, MATprøver, TIM eller RoS.

Læringen i 1.-3. klasse er rettet mod hverdagssituationer. Det danner bl.a. udgangspunkt for forståelse af matematik som et billede af virkeligheden, et sprog og fagsprog på virkeligheden. Det er det, matematik i folkeskolen går ud på.

Handletiltag i Hedensted Kommune

Det fundament af læring, der lægges i 1.-3. klasse, skal matematik og andre fag bygge videre på. Derfor er det vigtigt, at eleverne får videreudviklet og nuanceret deres begrebsforståelse og talforståelse.

Arbejdet med talforståelse og begrebsforståelse skal udvikles med udgangspunkt i konkrete materialer og handlinger. Først når der er dannet konkrete erfaringer, kan der arbejdes med en grad af abstraktion. It skal inddrages.

Under arbejdet skal eleven være aktiv, og der skal være konkrete materialer og andet materiale til rådighed.

Undervisningen skal sikre, at eleven vedbliver at være nysgerrig og undersøgende ift matematik.

Obligatorisk evaluering i perioden

MAT1 i starten af 2. klasse
National test i slutningen af 3. klasse

Bekymring

Har du brug for råd og vejledning til din undervisning i forhold til nogle af eleverne, kan du søge det hos skolens matematikvejleder. Det er vigtigt, at I får analyseret problemstillingen, udarbejdet en handleplan og evalueret efter en periode. Vær opmærksom på, at du som lærer har pligt til at handle, hvis der er grund til bekymring.

I et rådgivningsforum på skolen vil du og forældrene kunne søge yderligere vejledning samtidig med, at I laver fremtidige aftaler.

Gode links

EMU Danmarks læringsportal

Materialeplatformen