Visitationsregler for dagtilbud

I Hedensted kommune er der etableret en Central Pladsanvisning, der har det overordnede ansvar for tildeling af dagtilbud for børn i alderen 26 uger til skolestart.
Pige klatrer i træer

Tildeling af dagtilbud for børn i alderen 26 uger til skolestart

Optagelse på venteliste
Retningslinier for anvisning af plads
Andre Pasningsformer
Udmeldelse
Midlertidig udmeldelse/garantiplads
Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen
Forældrebetaling
                                                               

Optagelse på venteliste

Forældre, der ønsker plads til deres barn i en kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal skrive deres barn op på en venteliste.
Barnet kan tidligst optages på venteliste, når det er født. Vi anmoder om, at børnene skrives op snarest efter fødslen.
                                                    
Hedensted Kommune har pasningsgaranti for børn i alderen 26 uger til skolestart, hvis barnet er skrevet op senest 3 måneder før behovsdatoen.
Pasningsgaranti betyder, at kommunen har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud i en kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Ønsker forældrene en plads umiddelbart, når barnet fylder 26 uger, har Pladsanvisningen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Pasningsgarantien giver ikke ret til en plads i en bestemt dagpleje, vuggestue eller børnehave, men alene ret til en plads inden for eget eller nærmeste skoledistrikter.
 

Ved akut behov for plads (f.eks. i forbindelse med flytning eller jobskifte) vil alle borgere, såvel herboende som tilflyttere, kunne tilbydes et dagtilbud et sted indenfor Hedensted kommunes grænser inden for 5 hverdage.

Forældre kan ønske en 1. og 2. prioritet i forbindelse med opskrivning på venteliste. Hvis barnet ikke tilbydes 1. prioritet, kan barnet fortsat stå på venteliste til overflytning til 1. prioritet, selv om forældrene har accepteret en plads i en anden kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Indmeldelse sker til den 1. eller den 16. i en måned.

Barnet vil blive tilbudt en plads i en kommunal børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet bliver 2 år og 11 måneder. Barnet kan ikke blive i dagpleje eller vuggestue efter det er fyldt 2 år og 10 måneder med mindre der foreligger en pædagogisk udsættelse.

Pladsanvisningen administrerer ventelisten til den kommunale dagpleje samt kommunale vuggestuer og børnehaver i Hedensted kommune.

Andre pasningsformer

Tilskud til privat pasning kan gives til pasning hos privat børnepasser, privat dagpleje eller til ansættelse af person i barnets eget hjem. Der kan maximalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Der kan gives tilskud til børn i alderen 26 uger til skolestart.

Tilskud til pasning af egne børn kan gives i minimum 8 uger og maximalt 1 år pr. barn, såfremt ansøger i øvrigt opfylder de lovgivningsmæssige krav. Der kan maximalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Tilskuddet kan ikke overstige den maximale dagpengetakst. Der kan gives tilskud til børn i alderen 26 uger til skolestart.

Private institutioner: Der rettes henvendelse direkte til den private daginstitution, som selv administrerer sin venteliste. 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning til den sidste dag eller 15. i måneden med mindst en måneds varsel.

Hvis barnet overflyttes fra kommunal dagpleje til kommunal børnehave, eller fra kommunal børnehave til kommunal skole, skal der ikke foretages en udmeldelse.

Hvis barnet overgår til privat daginstitution eller privat skole, skal barnet udmeldes jf. reglerne. 

Midlertidig udmeldelse/garantiplads

Der kan søges garantiplads ved midlertidig udmeldelse fra et pasningstilbud af minimum 8 ugers og maximalt et års varighed.

Ved tilbagevending til dagplejen er barnet sikret plads i den kommunale dagpleje, men ikke nødvendigvis hos samme dagplejer.

Ved tilbagevending til vuggestue eller børnehave er barnet sikret plads i samme  institution, men ikke nødvendigvis i samme børnegruppe.

Garantipladsen skal søges minimum 1 måned før den skal bruges. Start- og sluttidspunkt skal angives.

Dagtilbud over kommunegrænsen

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra bopælskommunen til brug for dagtilbud. Dette kræver, at den pågældende kommunes venteliste er åben for børn fra andre kommuner.

Tilsvarende har alle ret til at bibeholde sin dagtilbudsplads i den kommune, man er fraflyttet.

Hedensted Kommunes venteliste er åben for børn fra andre kommuner.

Hedensted Kommune opkræver forældrebetaling over 12 måneder ved pasning over kommunegrænserne.  

Forældrebetaling

Opkrævning af forældrebetaling sker via e-Boks.

Indbetaling skal være foretaget senest den 5. i en måned og opkræves forud. Juli måned er betalingsfri i de kommunale tilbud.

Ved udsendelse af rykker opkræves rykkergebyr.

Restancer ved udgangen af betalingsmåneden modregnes i børnefamilieydelse og/eller overskydende skat eller sendes til inddrivelse.

Godkendt den 11. august 2014 på møde i Udvalget for Læring med virkning fra 11. august 2014.