Olietank

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Hedensted Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke.

Men har du fjernet din gamle tank eller har udskiftet den gamle tank med en ny tank, skal kommunen have det at vide.

Du kan se på din BBR-meddelelse, hvordan tanken er registreret, og du kan logge ind med Nem ID og selv rette i BBR.
Se mere om BBR

Ny olietank

Du skal meddele kommunen, hvis du ønsker at stille en ny tank op. For tanke under 6.000 liter er fristen 2 uger før den stilles op. Til anmeldelsen skal Hedensted Kommunes blanket for anmeldelse og afmeldelse af olietanke bruges. Se skema under selvbetjening via Byg & Miljø. Alternativt kan dette skema "Villatank" udskrives, udfyldes og indsendes.

Du skal sende en kopi af tankattesten sammen med anmeldelsen til kommunen. Det er vigtigt at du selv gemmer tankattesten, da det er din garanti for, at tanken overholder loven, og at den er dækket af forsikringen. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.

Krav til olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt
 • Tanken må ikke være brugt medmindre den er forsynet med oprindeligt mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke under 6000 L må ikke flyttes.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 meter fra andre boringer og brønde hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm.

Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Se vejledning af opstilling af plasttanke

Hvad gør du når du skifter energiforsyning
Skifter du energiforsyning, skal dette indberettes til Hedensted Kommune, så de rigtige oplysningerne fremgår i BBR (Bygnings og Bolig Registeret).

Hvis olietanken går læk eller du spilder olie
I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Teknik & Miljø.

Forsikringsordning
Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, og forsikringsselskabet TopDanmark. Se de deltagende olieselskaber. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, hvor > 50 % benyttes til opvarmning af bolig. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Er tanken derimod ulovlig, dækker forsikringen ikke. Er du i tvivl om hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab.

I Miljøstyrelsens pjece ”tjek din olietank” kan du læse mere om hvilke regler, der er gældende for olietanke under 6.000 liter, og bl.a. hvornår de skal fjernes eller sløjfes (tages ud af brug).

Hvornår skal en olietank sløjfes?

I olietankbekendtgørelsen er der indført sløjfningsterminer for tank under 6000 liter.

 • Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
 • Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år.
 • Overjordiske ståltanke, herunder indendørs, skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type.
 • Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
 • Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
 • Tanke hvor produktionsåret ikke kendes eller kan bestemmes skal sløjfes straks.

Der gives en frist til 31. marts 2015 for nedgravede plasttanke.

Hvis tanken sløjfes:

 • Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles. Arbejdet kan f.eks. foretages af et autoriseret VVS-firma, en smedemester eller oliefyrsmontør. Vi anbefaler at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så der ikke længere kan påfyldes olie).
 • Det er ikke et lovkrav at nedgravede tanke opgraves.
 • Hvis tanken ligger et sted med tung trafik (f.eks. en indkørsel til en gård), anbefales det, at den fyldes med sand og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.
 • Du skal anmelde til kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen. Se skema under selvbetjening via Byg & Miljø. Alternativt kan dette skema "Villatank" udskrives, udfyldes og indsendes.

Hvis tanken fjernes:

 • Tanken tømmes for restindhold, hvorefter den bundsuges og skylles. Arbejdet kan f.eks. foretages af et autoriseret VVS-firma, en smedemester eller oliefyrsmontør.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Rør fjernes.
 • Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tank fjernes, skal det omgående anmeldes til kommunens Natur & Miljøafdeling på tlf. 7975 5672. 
 • Du skal anmelde til kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen. Se skema under selvbetjening via Byg & Miljø. Alternativt kan dette skema "Villatank" udskrives, udfyldes og indsendes.
 • Den tomme tank kan afleveres til en produkthandler eller på genbrugsstationen.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail