Bygge og anlægsaffald

Har du styr på reglerne for byggeaffald?
Tagsten

Hvis du håndterer affaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Derfor skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt - uanset om du er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Sorteret bygge- og anlægsaffald, som ikke er forurenet gør nytte i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer. Nogle typer byggeaffald kan indeholde miljøskadelige stoffer. Derfor er det vigtigt, at byggeaffaldet håndteres rigtigt, så stofferne ikke spredes og skader vores sundhed og miljø.  

For at kommunen kan klassificere affaldet, og for at bygherren og/eller affaldsproducenten kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i den bygning, der skal rives ned eller renoveres. Der skal derfor altid foretages en gennemgang af bygningen, inden den rives ned eller renoveres. Det gælder uanset, hvornår bygningen er opført eller renoveret. Vi anbefaler derfor, at du kontakter et firma som kan gennemgå bygningen for eventuelle miljøskadelige stoffer. 

Viser gennemgangen, at der er risiko for, at der kan være materialer, evt. maling, som kan indeholde miljøfarlige stoffer, skal der tages en prøve. Prøven skal analyseres af et firma, der er godkendt hertil. Det er for at få fastlagt om der er tale om rent affald, forurenet affald eller måske farligt affald. Resultaterne af prøverne skal medsendes ”Anmeldelsen af byggeaffaldet”.

Anmelderegler

For at komme problemet til livs, er der lavet regler for anmeldelse af byggeaffald. Reglerne betyder, at du som bygherre skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Anmeldereglerne gælder for alle byggeprojekter, der opfylder et af disse kriterier:

  • Skaber mere end ét ton affald
  • Hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m2 eller
  • Omfatter udskiftningen af termoruder

Er bygningen etableret eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB, uanset affaldsmængden og arealet der berøres.

Fem gode råd til anmeldelse af byggeaffald

  1. Forvent at dit byggeaffald skal anmeldes. Reglerne gælder de fleste byggeprojekter, så som udgangspunkt skal du regne med, at reglerne også gælder dit byggeprojekt.
  2. Få bygningen gennemgået for at kortlægge materialer med farlige stoffer f.eks. bly i maling
  3. Tjek om bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977. Hvis det er tilfældet, er der risiko for PCB, og så skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.
  4. Anmeld affaldet, inden du går i gang med at bygge om. Du skal anmelde affaldet til kommunen, to uger inden du renoverer eller river ned. På den måde får kommunen tid til at vejlede dig, så miljøskadelige stoffer fra byggeaffaldet ikke spredes.
  5. I selvbetjeningsboksen finder du linket til Byg & Miljøportalen, du skal bruge i forbindelse med anmeldelse af byggeaffaldet. Se også vores trin for trin vejledning
  6. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde også skal indsende skemaet til anmeldelse af midlertidige aktiviteter, f.eks. i forbindelse med nedknusning af beton som skal anvendes til bundsikring.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail