Råger

Her kan du læse mere om love og regler, hvis du er plaget af råger
Råge på mark

Lovgrundlag

  • Rågen er en fredet fugl, iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.
  • Rågeunger uden for reden må dog reguleres i perioden 1. maj - 15. juni efter indhentet dispensation. Det er muligt at regulere voksne fugle i perioden 15. januar - 15. marts på afgrøder hvor fuglen forvolder skade, og hvis andre skræmmemidler har været anvendt.
  • Lovgivningen administreres herhjemme af Skov- og Naturstyrelsen. Det er således vildtkonsulenterne, som forholder sig til forhold som ligger indenfor dispensationsmulighederne. Nedtagning af reder og regulering af voksne fugle kræver dispensation.

Regulering ved beskydning

Hvis du ikke selv har jagttegn kontakt den lokale jagtforening og få en aftale med en jæger.
Kontakt det lokale politi for at indhente tilladelse, hvis ejendommen ligger i bymæssig bebyggelse.

Hvem kan afgøre om der skal ske en regulering?

Det er grundejeren der afgør, om der på ejendommen skal foretages regulering.

Råger på kommunale arealer bekæmpes af kommunen

Hvis du konstaterer råger på kommunale arealer, kan du kontakte Fritid & Fællesskab, Hedensted Kommune.

Læs mere om jagttid for visse pattedyr og fugle

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej