Tjekliste – Enfamiliehus og tilbygning hertil

Følgende skal bruges, hvis du skal fremsende en ansøgning i Byg og Miljø:
 1. Kontaktoplysninger - Mailadresse, telefonnr. på ansøger eller CVR-nummer, hvis det er en virksomhed, som ansøger.
 2. Planlagt arbejde – Beskrivelse af byggearbejdet.
 3. Fuldmagt - fra ejer, hvis det ikke er ejer der ansøger.
 4. BBR-oplysninger - Specificeret arealopgørelse på bolig-, tagetage-, udhus-, carport- og garageareal samt overdækning. Materialevalg for ydervæg og tagbeklædning. Byggeriets opvarmningsform. Ved tilbygninger skal det oplyses hvilket bygningsnummer i henhold til BBR det drejer sig om.
 5. Byggeskadeforsikring, tilbud – Tilbud på Byggeskadeforsikring eller underskrevet fritagelse af byggeskadeforsikring, hvis der med byggeriet bliver etableret en ny bolig.
 6. Situationsplan - Målsat situationsplan (f.eks. 1:200 eller 1:500) med oplysning om bebyggelsesprocent og befæstelsesgrad, angivelse af nuværende og fremtidige koter, byggeriets udvendige længde og bredde, samt afstand til skel mod nabo, sti og vej og andre bygninger på grunden. Redegør for afledning af regnvand. Se Digitalekort.
 7. Plantegning - Målsat plantegning (1:100) med målsætning og rumfordeling mht. værelser, bad og toilet. Ved tilbygninger skal der være tegninger af forhold både før og efter tilbygningen.
 8. Facadetegninger - Målsatte facadetegninger af Nord-, Syd-, Øst- og Vestfacade (f.eks. 1:50 eller 1:100) med angivelse af mindste og maksimal facadehøjde/kiphøjde målt fra eksisterende terræn, samt nuværende og fremtidige terrænkoter. Materialevalg af ydervæg og tag m.v.
 9. Tinglyste deklarationer - Redegørelse for at byggeriet er i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, servitutter på ejendommen. Afviger byggeriet fra disse dokumenter, skal du sende en kopi af deklarationen eller servitutten som du kan finde på Tinglysningen, samt en begrundelse for ansøgning om afvigelsen/dispensationen.
 10. Brand og konstruktionsklasse – Oplysning om indplaceringen i brandklasse, herunder oplysninger om anvendelseskategori og risikoklasse. Begrundelse for indplacering skal oplyses, herunder hvis byggeriet opføres i overensstemmelse med præaccepterede løsninger for enfamiliehuse. Oplysning om indplacering i konstruktionsklasse, herunder oplysninger om konsekvensklasse.
 11. Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven – Ved etablering af jordvarme, skal der fremsendes jordvarmeansøgning og placering. Søg om jordvarme. Ved etablering af faskine for afledning af regnvand skal der søges tilladelse til etablering af anlæg til regnvandshåndtering. Søg om nedsivning
 12. Tilladelse efter vejlovgivningen – Ved behov for en ny adgang, bredere adgang eller ekstra adgang, skal der søges om tilladelse til overkørsel. Søg om overkørsel
 13. Forhold til anden lovgivning – Redegør for om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning. Redegørelse for at byggeriet er i overensstemmelse med lokalplaner mv. på ejendommen. Afviger byggeriet fra lokalplanbestemmelserne skal du oplyse begrundelse for ansøgning om afvigelsen/dispensationen. På digitale kort kan du søge på din ejendom, om der ligger en lokalplan eller byplanvedtægt.
 14. Byggeret og helhedsvurdering – Redegør for om byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten i BR18, kapitel 8.
 15. Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af – Oplys hvilke tekniske forhold i BR18 byggeriet er omfattet af. Ved byggeriets afslutning skal der fremsendes al relevant materiale for de teknisk forhold.
 16. Ubebyggede arealer – Redegør for indretningen af de ubebyggede arealer på situationsplan

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Miljø- Bygge- & Erhvervsservice