Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

Hedensted Kommune fremmer udlægning af gydegrus i Rårup Å
Projektet laves for at forbedre ørredens gydemuligheder i Rårup Å
Se høringsmaterialet:
Høringsbrev
Ansøgning
Høringssvar og spørgsmål rettes til naturogmiljo@hedensted.dk
Høringsfristen udløber den 18 juli 2017

Der er truffet følgende afgørelser:


Tilladelse til put & take søer i eksisterende dambrugsareal, Klaks Møllevej 50, 8762 Flemming
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. august 2017

Tilladelse til tunnelrør under Dalbyvej og omlægning af Thorup Bæk

Det nuværende rørforløb under Dalbyvej er et ø1000 der i perioder med store mængder regn er fyldt, samt man vil lave en mere sikker passage under Dalbyvej for cyklister og gående.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 10. august 2017

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til etablering af 1000 m² stor sø på matr.nr. 35a, Daugård By, Daugård, Ørumvej 19, Daugård
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 25. juli 2017 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af vandløbs- og stitunnel under Dalbyvej ved Torup Bæk i Hedensted 
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 11. juli 2017

Tilladelse til brinksikring, udlægning af bundsubstrat samt forhøjning af den østlige brink i Søkær Grøften Juelsminde
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. Juli 2017

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk