Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation til udvidelse af sø anlagt som forsinkelsesbassin på matr. nr. 3a, Hornsyld By, Nebsager, beliggende Industrivænget 17, 8783 Hornsyld
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 5. december 2017

Landzonetilladelse og dispensation til udvidelse og oprensning af beskyttet sø fra ca. 200 m² til ca. 1000 m² på matr. nr. 7h og 7g, Eriknauer By, Hatting, tilhørende hhv. Frederikslystvej 71 og 73, 8723 Løsning
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 9. november 2017

Dispensation til at mountainbikerute krydser tre beskyttede diger og markeres indenfor 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje omkring det fredede fortidsminde Odelsbjerget i Palsgaards skov ved Juelsminde på matr.nr. 36i, 26a, 26b, 36b, 16e og 17b Klakring By, Klakring, tilhørende ejendommen Palsgaard Gods A/S og Schou Fondet, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 9. november 2017

Hedensted Kommune meddeler tilladelse til ilægning af stålrør i Brejnballe bæk under Hestehaven
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til at udskifte de nuværende betonrør under Hestehaven med et nyt og større stålrør. Samtidig etableres bedre passage for fisk og fauna.
Se Tilladelse og bilag
Klagefristen udløber den 7. november 2017

Afgørelse om, at der foretages nærmere vurdering af den rekreative betydning af markvejen mellem Flemmingvej og Møgelbjergvej
Se afgørelse med klagevejledning
Klagefristen udløber den 7. november 2017 

Dispensation til råstofindvinding indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje, matr.nr. 5h, Sepperup By, Løsning, Ny Sebberupvej 41, 8723 Løsning
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 7. november 2017

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk