Takster og økonomisk friplads

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsat forældrebetalingen for børns pasning i SFO.
Drenge der hvisker sammen

Takster gældende fra 1. januar 2016 - Takst pr. måned:

  • Heldagsplads 1.798 kr.
  • Eftermiddagsplads 1.534 kr.
  • Morgenplads 648 kr.
  • Ugemodul i ferier 650 kr.
  • Brobygningstakst 1.798 kr.

Forældrebetalingen fordeles på 11 rater, idet juli måned er betalingsfri.

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der ydes 50% i tilskud til øvrge takster. Søskendetilskuddet vil automatisk blive beregnet og reguleret i forældrebetalingen.
Sidste rettidige indbetalingsdag for forældrebetaling er den 5. i måneden og betalingen sker forud.
Betales der efter den sidste rettidige indbetalingsdato, og sagen overgår til Betalingskontoret, vil der blive opkrævet et gebyr.

Fripladstilskud

Økonomisk friplads søges digitalt via Hedensted Kommunes hjemmeside. Fripladstilskud bevilges, når det kan godtgøres, at den samlede aktuelle husstandsindkomst ligger inden for nedennævnte beløb:

Indtægt                     Betaling i % af fuld takst

Under 166.401              0
Fra 166.401                  Delvis friplads
516.800 eller derover     100

Indtægtsgrænsen forhøjes med:

  • -7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over ét
  • -58.211 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ved opgørelsen af den aktuelle husstandsindkomst indgår kun personlig indkomst samt evt. positiv kapitalindkomst.
Der kan i særlige situationer ydes tilskud til børn med særlige behov i form af en socialpædagogisk friplads. Oplysninger omkring dette kan fås i institutionen eller hos Læring i Dagtilbud. Yderligere oplysninger om friplads kan fås hos Borgerservice.

Udmeldelse

Forældre har 1 måneds opsigelse pr. den 1. eller 15. i måneden, men et barn kan dog tidligst meldes ud efter 2 måneder. Opsigelsen skal foretages elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside.

 

Kontakt

Bente Hoffmann

Læring i Skolen / Læring

Tlf.: +4579755504

Send e-mail